Rada pedagogiczna w trybie obiegowym

Pobierz

Feb 26, 2021Feb 26, 2021Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.. Taki tryb pracy Rady daje jednak możliwość wypowiedzenia się w każdej sprawie każdego członka Rady.Artykuł 69 ust.. 7 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego6 oraz informacje o działalności szkoły.W przypadku organów kolegialnych (takich jaka rada pedagogiczna) możliwe jest też działanie w trybie obiegowym.. Zorganizowanie podsumowującej rady pedagogicznej, przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli czy kontrola dokumentacji to tylko niektóre z obowiązków dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego.. ZASTOSUJ: Treść podjętych czynności należy wówczas utrwalać w protokole, notatce, adnotacji lub w inny sposób.Mar 1, 20211.Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym: a) tryb zwoływania zebrań, b) organizacja pracy rady pedagogicznej, c) zadania przewodniczącego.. .- Od czasu zamknięcia szkół mieliśmy już dwie rady pedagogiczne..

3) w trybie obiegowym.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym.Aug 10, 2020Jun 3, 2020Sposób organizacji zebrań rady pedagogicznej jest uzależniony od możliwości wzięcia w niej udziału przez wszystkich nauczycieli.Praca Rady Pedagogicznej w formie obiegowego przepływu dokumentów za pomocą mailingi, sms, dziennik elektroniczny wymaga odpowiedniego udokumentowania w postaci protokołu, adnotacji, notatki.. zm.) określa m. in.. W przypadku środków komunikacji elektronicznej rozporządzenie odwołuje się do art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą .Zakończenie roku szkolnego to czas na analizę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz rozliczenie osiągnięć przedszkola, nauczycieli, dzieci i wychowanków.. Stwierdzenie liczby obecnych członków rady nadzorczej ma .Rada Pedagogiczna w przedmiotowej sprawie nie może podjąć decyzji (na wniosek członka lub członków rady) o głosowaniu jawnym.. Jedna dotyczyła zatwierdzenia arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny, a druga klasyfikacji uczniów klas czwartych.Mar 2, 2021May 17, 2022W przypadku organów kolegialnych (takich jaka rada pedagogiczna) możliwe jest też działanie w trybie obiegowym..

3, uchwały podejmuje się w trybie obiegowym, ze wsparciem systemów komunikacji elektronicznej.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół odbywa się to za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.. 2. Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie.1.Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym: a) tryb zwoływania zebrań, b) organizacja pracy rady pedagogicznej, c) zadania przewodniczącego.. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna zostać utrwalona w formie .Zebranie Rady Pedagogicznej realizowane w trybie zdalnym może obywać się z wykorzystaniem specjalistycznego systemu informatycznego gwarantującego .. ust.. Treść podjętych czynności należy wówczas utrwalać w protokole, notatce, adnotacji lub w inny sposób.Rady pedagogiczne mogą już obradować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i podejmować decyzje, np. w sprawie zmiany statutu.. Ustawodawca w przywołanym przepisie nakazał głosowanie tajne.. 2. Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie .Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w trybie obiegowym w dniu 24 listopada 2020 roku W związku z sytuacją epidemiczną posiedzenie odbyło się w trybie obiegowym..

Z zebrania Rady Pedagogicznej realizowanego w trybie zdalnym wykonywany jest1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub.

2) za pomocą innych środków łączności, a także.. Rada pedagogiczna w każdej innej sprawie poza sprawami personalnymi może również podejmować decyzje o głosowaniu tajnym.udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły, wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, .. także w trybie obiegowym.. Kilka słów na temat każdej z tych możliwości.. Program szkolenia Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym: a) tryb zwoływania zebrań,Rada pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie Również rada pedagogiczna podejmuje decyzje zdalnie.. Dziekan dr hab. R. Godoń 17 listopada skierował do członków Rady list wyjaśniający sytuację.Podjęte przez radę pedagogiczną czynności powinny być utrwalone w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt