Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w nauczaniu zintegrowanym

Pobierz

Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci nauczania zintegrowanego z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej".. Tematyka spotkań dotyczyła: problemów dydaktycznych i wychowawczych .. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie za okres stażu na nauczyciela mianowanego autor: Joanna Lewkowicz .. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHPoniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. polonistycznej w kl. I III(2).doc na koncie użytkownika dorotad • folder zaj, wyrównawcze • Data dodania: 2 maj 20101 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane Cele ogólne: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.. organizacji Dnia Otwartych Drzwi.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Utrzymywałam kontakt telefoniczny lub osobisty rodzicami uczniów z niskimi wynikami w nauczaniu lub problemami wychowawczymi, rodzicami uczniów objętych opieką poradni-pedagogicznej posiadających wskazanie do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a nieuczęszczających na zajęcia..

z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

założeń odbywa się w formie kształcenia zintegrowanego, podczas zajęćw semestrze drugim roku szkolnego 2003/2004.. Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, wspomagającego uczniów klasy pierwszej.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. realizacji kalendarza imprez.. uczniami wprowadzałam aktywizujące metody nauczania.. za okres od 04.01.2010r.. 2 pkt 4 lit. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Wiadomości i umiejętności jakie nabędzie w tym okresie są warunkiem dalszej edukacji każdego małego człowieka.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. W semestrze drugim odbyły się cztery spotkania zespołu kształcenia zintegrowanego..

harmonogramu zajęć dla przedszkolaków.

Lekcja dla klasy III w nauczaniu zintegrowanym z zakresu edukacji środowiskowej autor: Małgorzata Łukasiak .. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III nauczania zintegrowanego autor: Małgorzata Łęskaz tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego" (Podstawa programowa wychowania…, 2017: 6-7).. Ilość uczniów1.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHsprawozdanie z realizacji godzin wynikajĄcych z art. 42 ust.2 pkt 2 kn Wymiar zatrudnienia, np.18/18 Liczba godzin do wypracowania w ….. semestrze Liczba godzin przepracowanych 4.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:49:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

W trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych stosowałam min.

Obejmowały: 5 ucz.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:11:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Realizacja ww.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Plik Program zajęć dydaktyczno wyrównawczych z ed.. wyjazdu do "zielonej szkoły" Informacja o realizacji programu nauczania.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Mamy nadziej ę, że przedstawione tu propozycje , przemy ślenia i wskazówki pomog ą w ukierunkowaniu pracy z dzieckiem .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Leszek Cz Created Date: 6/9/2016 5:33:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Frekwencja 92,86.. Klasa III liczy 10 uczniów.. W czasie zebrań przeprowadzałam pedagogizację rodziców.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.nad zbudowaniem programu zaj ęć dydaktyczno- wyrównawczych na u żytek nauczycieli nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach .. Cele szczegółowe: wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności, współpracy; pogłębianie wiary we własne .zajęcia wyrównawcze • nauczanie zintegrowane • pliki użytkownika aszaa1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DYKTANDA GRAFICZNE.rar, PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH KLASA I.doc 2.docSprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Pliki do pobrania sprawozdanie-z-zajec-dydaktyczno---wyrownawczy.doc (35.00 KB)Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego - (opiekun samorządu) Sprawozdanie z realizacji Planu Działań Wychowawczo-Profilaktycznych (pedagog) Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - (wszyscy nauczyciel) Sprawozdanie z pracy .Program zajęć wyrównawczych w nauczaniu zintegrowanym: mgr Anna Ziobrowska >>Twoja opinia<< WSTĘP.. Program promujący czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców".. prowadzonych przez Beatę Zając..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt