Proces integracji europejskiej prezentacja

Pobierz

O ile w przypadku zachodniej cześć kontynentu możemy mówić o dobrowolnej integracji, o tyle na wschodzie proces ten nie był już tak swobody, a raczej unifikacyjny.1 Niektórzy autorzy wywodzą ideę integracji niemal od czasów starożytnych (por.. Procesy integracyjne w ramach Wspólnoty Europejskiej .. 244 a.. Każdy proces integracji musi się opierać na określonych podstawach formalnoprawnych oraz instytucjonalnych.Integracja gosp.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. Eliminacja ceł i innych opłat o tym samym skutku oraz ograniczeń .Sylwetki tych osób przedstawiono poniżej, ale poza nimi wielu innych ludzi również wytrwale współdziałało na rzecz idei integracji europejskiej.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. Starość w perspektywie socjologicznej3.. Zarządzanie w zróżnicowanej UE 1.. 1 stycznia 1986 Hiszpania i Portugalia przystępują do EWG, a Wspólnota przyjmuje projekt europejskiej flagi.5.. Wprowadzenie: znaczenie TL 1.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; 2.. PLAN PREZENTACJI: 1.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .85% Polska w Uni Europejskiej głosy zwolenników i przeciwników integracji; 85% Unia Europejska - pomysł na wspólną Europę..

Historia integracji europejskiej SLAJDY 5.

Traktat z Maastricht - 7 lutego 1992 r. a. utworzenie Unii Europejskiej.Procesy te kształtowały się inaczej, a ich konstruktorzy stosowali inne metody współpracy.. Inne typy governance w procesach integracji europejskiej 166 6. przesłanki społeczne i kulturowe 6.Proces integracji europejskiej a globalizacja.. Integracja postrzegana jest jako warunek konieczny skutecznej konkurencji z USA.. Już wówczas nie tylko wypowiadano się na ten temat, ale również próbowanozbudowania jakiejś formy Stanów Zjednoczonych Europy, integracja europejska nabrała wyraźnej dynamiki.. Celem tej pracy jest ukazanie .W okresie międzywojennym dokonały się istotne procesy integracyjne, których najważniejszym forum była współpraca w ramach Ligi Narodów; podjęto także próby tworzenia zrębów integracji europejskiej w sferze ekonomicznej: 1926 powstała Międzynarodowa Unia Stalowa, w latach 30. zaś utworzono międzynarodowe kartele: węglowy i koksowniczy (z udziałem Polski); instytucje te nie .Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw ..

Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.

Może ona obejmować różne dziedziny życia społecznego np. gospodarkę, politykę.. d.Integracja z problemami .. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Mimo pewnych trudności, proces integracji europejskiej nie tylko nie zatrzymał się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, ale uległ nawet przyspieszeniu, czego wyrazem było duże rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., m.in. o Polskę, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.. Francja obawiała się zrównania w prawach Niemiec z pozostałymi państwami.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. Starość jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych2.. W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.i sprawne państwo w procesie integracji europejskiej Prof. dr hab. Jan Barcz Główne problemy 1.. Governance w wymiarze globalnym 170 7.. Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE..

Proces integracji nie był pozbawiony problemów.

Procesy integracyjne SLAJDY 13.. 83% Proces integracji Polski z Unią Europejską; 85% Droga Szwecji do integracji z Unią EuropejskąProces integracji europejskiej 1.1.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Minęło ponad 60 lat od utworzenia wspólnot euro‑ pejskich (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospo‑ darczej i Euratomu), które stały się siłą napędową procesów integracyjnych w Eu‑ ropie.INTEGRACJA W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ .. Procesy integracyjne w ramach Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOMu) .. 233 C.. Charakter prawny Unii Europejskiej 180 2. Kompetencje Unii Europejskiej 182 3.Integracja europejska po II wojnie światowej .. b. rozszerzał proces integracji europejskiej o politykę regionalną, ochronę środowiska i badania naukowe.. Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawyPoczątek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej..

Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej.

Kiedy nastaje starość?4.. Marszałek, UŁ Łódź 1997).. Kiedy jednak sukcesem zakończyły się negocjacje z RFN i podpisano dwustronny układ, uznała, że dalsze integrowanie nie jest jej potrzebne.Proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 roku.. Wiodący był Manifest z Ventotene (Il ManifestoJego zdaniem, utworzenie takiego rynku powinno przyspieszyć proces integracji europejskiej, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale i politycznej.. Dlatego na stronie poświęconej pionierom, którzy utorowali drogę do utworzenia Unii Europejskiej, stopniowo dodawane będą kolejne informacje.- prezentacja: Unia Europejska.. Rekapitulacja wtórna Nauczyciel zapoznaje uczniów z celem lekcji: Poznanie procesu integracji europejskiej Nauczyciel prosi by uczniowie zapisali temat do zeszytu.Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. 11, 2020Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1.. Punkt wyjścia dla debaty ustrojowej UE 3.. Starzenie się jako proces…5.Integracja jest to proces tworzenia się pewnej całości z jakichś części, zespolenia kilku elementów w jedną całość.. Zarządzanie w UE - modele - kompleksowa współzależność integracyjna - sprawne państwo 4. c. reformował funkcjonowanie organów wspólnot.. Jednak za jego początek można uznać federalistyczne koncepcje za-prezentowane już w latach 40.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Udany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej.. Integracja europejska, red A.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Wprowadzenie: znaczenie TL 2.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. 5.Zasady nauczania: Aktywny i świadomy udział uczniów w lekcji.. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.waluta europejska o nazwie euro.. Wprowadzenie do procesu integracji gospodarczej w Europie Proces integracji europejskiej zapoczątkowany został w latach 50. ubiegłe-go wieku.. Pierwsze opuszczenie Unii Europejskiej od czasu jej założenia.About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Projekt systemowy pn.: "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" realizowanyze środków Unii Europejskiej.. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 o godz. 23:00 GMT..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt