Program rewalidacji upośledzenie umiarkowane

Pobierz

Stopnie upośledzenia umysłowego i ich objawy.. 5.Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego na rok szkolny 2009/2010 Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka upośledzonego umysłowo opracowałam zapoznając się z diagnozą niepełnosprawności.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii iBrak zdolności dbania o podstawowe potrzeby życiowe.. Dostosowanie otoczeniaPlik Sprawdzian kompetencji w klasie III upośledzenie umiarkowane.doc na koncie użytkownika madziala5 • folder programy • Data dodania: 20 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa - Natalia - upośledzenie umiarkowane.. Jest to 4 klasa SP, język polski, pracuję na podręczniku "Słowa na start".. IQ wynosi wtedy 55-69 w skali Wechslera.Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne.. Ewelina została poddana badaniom w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej..

Zadaniem rewalidacji ...U. z 2012 r. poz. 1169).

Zakłada poszanowanie indywidualnych możliwości dziecka i granic jego rozwoju.Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Cele ogólne:- stymulowanie rozwoju poznawczego.. Termin realizacji programu:spotykanych zaburzeń emocjonalnych w przypadku upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym możemy zaliczyć apatię i nadpobudliwość.. Przestrzega norm społecznych i klasowych.. Analizowałam następujące dokumenty: • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,Cel główny zajęć rewalidacyjnych: - usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych, - maksymalna aktywizacja i usamodzielnianie ucznia, - wzmacnianie samooceny dziecka poprzez rozwijanie świadomości własnych zalet i wad, - kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i słuchania tego, co mają do powiedzenia inne osoby,"Program zajęć rewalidacyjnych" został opracowany dla uczennicy klasy V a i realizowany będzie na zajęciach rewalidacyjnych w ramach dwóch godziny tygodniowo..

Pierwszy stopień to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Mają utrudnione przystosowanie społeczne.. Organizacja zajęć: dodatkowe objaśnianie poleceń, tłumaczenie poleceń.. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami.. Priorytetem w edukacji ucznia z .Niekiedy upośledzenie umysłowe może zostać nabyte też w późniejszym etapie rozwoju poprzez urazy, zatrucia, a także w przebiegu zaburzeń wzrostu i odżywiania.. Panuje nad emocjami.. zweryfikowane i wykorzystane do ustalenia dalszego plany pracy z dzieckiem.. Często również opóźniony jest rozwój ruchowy .Jednostki takie wykazują osłabioną kontrolę emocji,zdolność do okazywania uczuć wyższych.. Programy przedstawił do akceptacji ministra oświaty i wy­ chowania zespół w składzie: Irena Polkowska - przewodnicząca Teresa Bała, Wanda Bialik, Gabriela Dąbrowska, Stanisławstopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go dofunkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych Dodano kolejne cele edukacji tej grupy uczniów, zwiększając ich liczbę do 7.. Wiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Zespół orzekający wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.Program został opracowany w celu realizowania potrzeb edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umiarkowanym uczęszczających do Gimnazjum w Niebieszczanach i będzie realizowany podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych..

I etap edukacyjnypodstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego .

wychowanków i oczekiwań wobec programu.. Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości - w całym procesie edukacji.. Witam.. Na zajęciach bywa aktywna choć czasem ociąga się podczas wykonywania zadań wymagających większego wysiłku.Podstawa opracowania IPET-u: niepełnosprawność intelektualna - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Czas realizacji programu: na okres edukacji przedszkolnej Zalecenia zawarte w orzeczeniu: 1.. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Niestety nikt nie potrafi mi .Programy zatwierdzone przez ministra oświaty i wychowania w dniu 4 kwietnia 1985 rokuy nr OP 23-4112-9/85^ do reali­ zacji od roku szkolnego 1986/87.. Ocenianie semestralne : ocena opisowa Ocenianie końcowo roczne : ocena opisowa 3. dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla trzeciej klasy szkoły podstawowej-Program rewalidacji - załącznik 2.Ocenianie Zakres opanowanych wiadomości i nabytych umiejętności oceniany będzie w następujący sposób : Ocenianie bieżące: słowna pochwała, umowny system znaków..

Zostałam zobowiązana do napisania Indywidualnego programu edukacyjnego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Tylko A.. Zachowanie - Natalia jest koleżeńska, pracowita, uczuciowa.. Wymagany nadzór przy wszystkich podstawowych czynnościach.. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Program-up.umiarkowane, Resocjalizacja i socjoterapia, RESOCJALIZACJA, upośledzenie umysłowe, znaczne.. Z dzieckiem należy realizować treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do jego indywidualnych możliwościTrzecia obserwacja - przewidziana na zakończenie określonego programem etapu rewalidacji, będąca końcowym sprawdzeniem poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.. Uwagi z dokonanych obserwacji będą prowadzone w formie opisowej.. Cele szczegółowe:- usprawnianie koncentracji uwagi;- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej w .Niniejszy program przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacji indywidualnej z uczniem u którego występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym opracowany został na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.Cele zajęć rewalidacyjnych: wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości ucznia; wspomaganie zdobywania umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, .. Działania są ukierunkowane na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i lepsze funkcjonowanie w sferze emocjonalno-społecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt