Strategia rozwoju woj śląskiego

Pobierz

Strategia obejmuje okres od 2000 r., dotąd była odświeżana tylko raz - kilka lat temu.. Dowiedz się więcej o programie.. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.. Sprawozdanie z konsultacji społecznych.. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" Strategia "Śląskie 2030" - po konsultacjach społecznych.. Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Warszawa 1997.Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. przyjęty został Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Wojewódzwa Śląskiego "Śląskie 2020+" .. Katowice, 2003.. Warszawa 2002.. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii wraz z prognozą.. Projekt Strategii "Śląskie 2020+" po konsultacjach społecznych.. Treść Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz uzasadnienia wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w .- Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 - Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Poziom lokalny: - Częstochowa 2025..

Odnosząc się w poniedziałkowej rozmowie w Radio Katowice do jednego z pierwszych w tym roku ...Strategia rozwoju obszarów wiejskich woj. śląskiego ma pomóc w harmonijnym połączeniu różnych funkcji wsi.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030".. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2001 - 2006.. Zapoznaj się z prawem i dokumentami.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "ŚLĄSKIE 2020", przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku.. Strona główna.. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust.. Najważniejsze z nich - jak mówił wicemarszałek Dąbrowa - to funkcje: rolnicza, mieszkaniowa, turystyczna oraz produkcyjna - zarówno w rozumieniu produkcji na rzecz rolnictwa, jak i niezwiązanej z tą gałęzią gospodarki.Wdrażanie "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020" odbywa się poprzez regionalne programy operacyjne, wojewódzkie programy, inne programy .. Wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia w woj. śląskim będących pod opieka lekarzy opieki zdrowotnej najbardziej rozpowszechnione problemy zdrowotne to:Apr 12, 2021Apr 12, 2021 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+.. Opracowanie: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 KatowiceStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie zapisów art. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia grudnia î ì ì ò r. oraz w ramach proceduryOct 22, 2020Jun 8, 2022Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego..

Do sukcesów należy zaliczyć ...Ochrona środowiska będzie jednym z fundamentów aktualizowanej strategii rozwoju woj. śląskiego - powiedział w poniedziałek, 7 października, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Ruszają konsultacje społeczne.. .Jun 9, 2022Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ Strategia Śląskie 2020+ - uzasadnienie i podsumowanie.. Zgodnie z opracowanym systemem monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Ślą-skiego "Śląskie 2020+" (SRW), ocenie efektów wdrażania zapisów dokumentu strategicznego .. w Polsce (po woj. wielkopolskim).. Wskazał, że w ciągu ostatnich miesięcy na ten cel przeznaczono w regionie 300-400 mln zł.. Druga zmiana harmonogramu prac.. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015.. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020+ Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020; PLANOWANIE PRZESTRZENNE.. Konferencja w Sali Sejmu .Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" - RPO WSL 2014-2020. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach .Oct 19, 2020Oct 19, 2020Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 - 2013..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt