Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Pobierz

Literatura przedmiotu - wykaz dokumentów: książek, artykułów, publikacjiOpis bibliograficzny dokumentu internetowego może być umieszczony w różnych standardach.. Rozwiąż krzyżówkę: 1.. Nazwiska autorów należy uporządkować alfabetycznie w kolejności: nazwisko, imię.. ODWROTNIE 6.. Czasopismo ukazujące się codziennie.. Wpis kończymy zawsze kropką.. źródło: NKJP: Marcin Maj: Dokument elektroniczny w bibliografii, Dziennik Internautów, 2005-04-06 Przedstawiono podział bibliografii ze względu na zakres, zasięg, metodę opisu oraz opracowania.OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.. Kraków 2007.Dokumenty niesamoistne w wydawnictwie ciągłym (w dzienniku, czasopiśmie, periodyku) Recenzja w wydawnictwach ciągłych Szablon Nazwisko i Inicjałautora recenzji, Tytułrecenzji.. Miejsce wydania.. Pomieszczenie w bibliotece przeznaczone do pracy z książką, czasopismem.. Przykład: Paculski J., Kompozycje dekoracyjne [ilustracja], "Plastyka w Szkole" 1983, nr 10, s. 392.Feb 24, 2022Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Autor artykułu, tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.. Np.: A. Engelking, Istota i ewolucja eufemizmu (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), "Przegląd Humanistyczny", 1984, nr 4, s. 115.Artykuły w czasopiśmie Normy Dokumenty elektroniczne Strony internetowe Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach zawartych w publikacji..

III Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie.

Rok wydania.. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold?Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny- zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności,niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu elektronicznego).. Tytuł.. Wystawiane są tam spektakle 4. .. Poniższy przykład ukazuje odwołanie do pierwszej strony artykułu.. przepr., Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, "Tytuł czasopisma" rok, numer, numery stron.Opis bibliograficzny - uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji.. Przykłady: Narkowicz L., Czy Mickiewiczmówiłpo litewsku?, "Polonistyka", 2007, nr 10, s. 54-57.. Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Rok, Numer czasopisma, Numer strony .. Artykuł z czasopisma - opis bibliograficzny w bibliografii końcowej Opis bibliograficzny na liście wykorzystanych publikacji (tzn. w części pracy zatytułowanej "bibliografia") będzie wyglądał bardzo podobnie.. Inicjał imienia.. Hołdys A., Zbyt cenne by je nosić, "Wiedza i Życie", 2007, nr 8, s. 4-8.. Maleszyńska Joanna, O pocieszeniu jakie daje piosenka "Polonistyka" 2005 nr 3. s. 4-8 .. Służą one identyfikacji publikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście lub do której autor odsyła czytelnika..

Opis bibliograficzny wywiadu w czasopiśmie .

9.Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu spośród tych, które zaleca Oficyna Wydawnicza SGH: w systemie harwardzkim (autor + data + strona), numerycznym (MLA - Modern Language Association), tradycyjnym (klasycznym).. Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której .W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Oct 12, 2020Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich opisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem.. Przykład NIEZGODA A., Recenzja książkiAndrzeja Hadzika Turystyka zdrowotnaOpis bibliograficzny artykułu z czasopisma Autor artykułu, tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.. Literatura podmiotu - ułożony alfabetycznie zapis dzieł literackich, dzieł sztuki, fragmentów muzycznych, filmów, fotografii, plakatów i innych poddawanych analizie..

Przykłady: Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie .

Graficznie wyróżniamy tytuły (np. kursywa lub podkreślenie).Przypisy i opis bibliograficzny w praktyce .. stylu WN UPJPII w spisach bibliograficznych we wpisie zamieszczamy zakres stron na której znajduje się dany artykuł w czasopiśmie.. Bibliografia- uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, książek, artykułów, obrazów i innych materiałów.. Większość artykułów online, raportów, statystyk czy filmów na Youtube ma tytuł.Jeśli umieszcza się przypisy w pracy (na dole danej strony) to podaje się imię i nazwisko autora, zaś w bibliografii zbiorczej kończącej pracę, podaje się nazwisko i imię.. Jest to artykuł Z. Zawirskiego pt. "Refleksje .Opis bibliograficzny wywiadu zamieszczonego w czasopiśmie Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu , rozm.. 7.OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.. Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym (bazie danych, programie komputerowym) zawierający wyłącznie elementy obowiązkowe: NAZWISKO (A), Imię (ona) autora (ów) artykułu..

Tytuł artykułu.

- Tytuł publikacji Z tytułem nie powinno być większych problemów.. Podtytuł",Rok wydania, Numer zeszytu, Numery stron.. SYSTEM HARWARDZKI/ APAOPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Nazwisko, imię autora.. ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO AUTOR Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W.". 1)Nazwisko autora, imię autora (inicjał), 2)Tytuł artykułu, 3)Tytuł czasopisma (jedyny element opisu bibliograficznego pisany w .Przypis do artykułu w czasopiśmie (tytuł czasopisma zapisujemy w cudzysłowie).. Wiersze wybrane.. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego przedziela się wybranymZ podanego czasopisma wybierz 1 artykuł, przedstaw krótko jego treść i sporządź jego opis bibliograficzny.. Podtytuł, "Tytułczasopisma.. Wrocław: Ossolineum, 1995, s.223-229.. Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie Autor dzieła, Tytuł dzieła [oznaczenie rodzaju dokumentu], "Tytuł Czasopisma" rok, numer czasopisma, numer strony, na której znajduje się ilustracja.. Dziennikarz nadsyłający informacje z terenu 5.. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej.. Z tym, że: zaczniemy od nazwisk autorów, nie od imion;Schemat opisu .. Bibliografia ↓ ↓Opis podstawowy.. Kolejne wydanie.. Szczepkowska Joanna: Marzy mi .XI.. Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew.. Jeśli autorem jest instytucja lub organizacja (ministerstwo), to w jednym z poniższych punktów wyjaśni się, co należy wtedy zrobić.. ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OPIS BIBLIOGRAFICZNY Nazwisko i imię autora Tytuł książki Wydanie Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania ISBN 4.Umieszczane są w obrębie tekstu głównego dokumentu.. Przykład: Narkowicz L., Czy Mickiewiczmówiłpo litewsku?, "Polonistyka", 2007, nr 10, s. 54-57.. Nazwisko (a), Imię (ona) autora (ów) wydawnictwa zbiorowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt