Procesy grupowe w klasie szkolnej

Pobierz

Ponadto klasa szkolna, jak każda grupa społeczna wytwarza normy wspólnego zachowania.Powstawanie struktur grupowych w klasie szkolnej zależy od wielu czynników.. Grupa zmienia się nieustannie.ROLE I PROCESY GRUPOWE GRUPA SPOŁECZNA - w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowo ści społecznej zbiór co najmniej trzech (dopiero 3 osoby tworz ą grup ę, 2 osoby to para.. Dlaczego obecność innych wywołuje pewność innych?. Gdy uczniowie spotykają się po raz pierwszy i znajdują się wobec siebie na równych pozycjach wtedy to klasa szkolna pozbawiona jest struktury grupowej.Efektywność wychowania zależy w znacznym stopniu od tego, jak nauczyciel - wychowawca wykorzystuje zjawiska i procesy psychospołeczne składające się na dynamikę klasy szkolnej.. Mowa jest tam o procesach grupowych, spostrzeganiu i komuniko-waniu się w grupie, grupowej współpracy, podejmowaniu decyzji czy rozwiązywaniu konfliktów.10.. Nauczyciel, układając swoje relacje z uczniami, kształtuje specyficzny edukacyjny klimat.. Mówi się wówczas o tzw. dynamice grupowej klasy szkolnej, która powoduje, iż klasa sama się zmienia pod różnymi względami i w różnych kierunkach.znajdzie się w klasie, w której obowiązują negatywne normy i mechanizmy grupowe, łatwiej niż inni uczniowie stają się ofiarą przemocy.. 15.poprzez pełnienie funkcji w klasie i w szkole, udział w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, zaangażowanie w życie klasy i szkoły Kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji w grupie rówieśniczej - każdy jest wartościowy, każdy jest inny, każdy ma inne zainteresowania - pogadanki na godz. Wych,Dorota Ekiert- Grabowska, Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa 1982..

Normy grupowe.

Czynnik podstawowy, który sprzyja wyłanianiu się struktury w grupie to interakcja.. • Przypomnie ć list ę reguł.Procesy grupowe w grupie pierwotnej, małej, nieformalnej -- OŁENKA - TY BĘDZIESZ NAWIJAĆ rodzina - grupa oparta na stosunkach pokrewieństwa, grupa zabawowa (grupa rówieśnicza) - grupa oparta na stosunkach przyjaźni grupa sąsiedzka - grupa oparta na stosunkach sąsiedzkich Ze względu na to, że nie każda mała grupa społeczna .Klasa jako grupa społeczna Specyfika klasy jako grupy Nauczyciel, a szczególnie wychowawca klasowy nie może traktować klasy jako sumy poszczególnych uczniów i nie uświadamiać sobie, że zarówno stosunek do nauki, postawy wobec szkoły, klasy, nauczycieli, jak i realne zachowanie w szkole są ściśle związane z procesami społecznymi zachodzącymi w klasie i z jej strukturą społeczną.Procesy grupowe: 1.. Zaznacza, że dla dzieci w wieku szkolnym grupami odniesienia społecznego są rodzina w której dorastają, klasa szkolna oraz grupy rówieśnicze.Można się nawet zastanawiać, czy nauka stanowi dla klasy szkolnej cel grupowy, gdyż, jak pisze Mika w podręczniku Psychologia społeczna dla nauczycieli - "podobieństwo celów indywidualnych nie gwarantuje rozwinięcia się w oparciu o nie, celu grupowego" (Mika, 1980)..

Klimat w klasie zależy w dużej mierze od Ciebie.

Czynnikiem dużej wagi w stosowaniu metod aktywizujących jest okazja do pracy w grupie.. Najważniejsze w strukturze społecznej klasy są pozycje uczniów ze względu na pełnione role, popularność, związki koleżeńskie i przyjacielskie oraz integracja i polaryzacja.Równie ważna jest umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce - inicjowanie grupowych i sterowanie nimi.. a) w obecności innych osób znajdujemy się w stanie większej gotowości, stanie czujności; b) lęk przed oceną; c) w trakcie wykonywania zadania występują pewne zakłócenia, które utrudniają nam koncentrację (hałasy, obecność innych .Klasa szkolna jest specyficzną grupą, która powstała w sposób instytucjonalny, a więc poszczególni uczniowie nie mają wpływu na to, do której klasy zostaną przydzieleni.. Trzeba pamiętać, że indywidualne czynniki ryzyka mają jednak mniejsze znaczenie niż wpływ wywierany na ucznia przez społeczność klasową, której jest członkiem.. Niezbędna jest tu wiedza nauczyciela o tym, jak funkcjonuje grupa i psychologicznych uwarunkowaniach rozwoju, o znaczeniu ról grupowych, możliwych procesach wykluczania oraz praktyczne jej stosowanie - czyli stałe monitorowanie zjawisk .pracy z wychowankami i tworzyć jak najlepszy klimat w klasie i szkole.. To jak dzieci podzielić na grupy jest też dość istotne.Uczestnictwo w życiu społecznym klasy jest nowym etapem w procesie wzrastania dziecka w coraz szersze kręgi życia społecznego..

Pamiętaj, że role grupowe pełnią swoje ważne funkcje dla grupy.

Tam, gdzie szkolnyW klasie szkolnej obowiązują normy postępowania zawarte w regulaminach szkolnych.. Głównym celem jej istnienia, narzuconym z zewnątrz, jest wspólna nauka.. Klasa jako grupa społeczno-wychowawcza i jej specyfika / Oprac.. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.. Śmiej się, kiedy tylko to możliwe - również do siebie.. Umiej przyznać się do błędu - to oznaka siły nie słabości.. Z tego punktu widzenia trudno się dziwić, że u polonisty młodzież szkolna zachowuje się inaczej niż u matematyka.. Stąd też do ważniejszych zadań szkoły zaliczyć należy właściwe kierowanie procesem samooceny.. Interakcje w grupie: konflikty, górowanie, ustępowanie, współzawodnictwo, współdziałanie.. Nie te jednak są najważniejsze.. ), czynniki osobowe (uczniowie, nauczyciel), czynniki prawne (przepisy, liczebność, wiek itd.. Istnieje wiele powodów, dla których warto zajmować się klimatem szkolnej klasy i postrzegać go jako znaczący czynnik w życiu i pracy szkoły.Stanisław Mika8 zwraca uwagę, że w klasie szkolnej bardzo szybko formują się struktury grupowe obejmujące różne wymiary.. W klasach szkolnych mogą znajdować się też osoby w r .Dla kogo - osoby indywidualne mogą brać udział w procesach grupowych otwartych, w których może wziąć udział każdy zainteresowany takim sposobem pracy (nie jest wówczas konieczne, aby uczestnicy znali się); grupy nieformalne, zespoły małych firm, placówek i organizacji, klasy szkolne..

Charakterystyka źródeł konfliktów.pewnością zaobserwować w klasie szkolnej.

(D.Ekiert-Grabowska, Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa 1982, WSiP s.10-11) To, jak dziecko potrafi przystosować się do życia w grupie decyduje o jego samopoczuciu, pozycji, zakresie zaspokojenia potrzeb.stosunków społecznych w klasie szkolnej.. W obu grupach ta sama klasa mogła zmienić swoją dynamikę, proces grupowy mógł zajść trochę inaczej.. Katarzyna Przepiórkiewicz Procesy grupowe w klasie szkolnej - cele i normy grupowe, struktura, atmosfera i spoistość grupy/klasy.W świetle wskazanych powyżej kierunków badań można powiedzieć, że dyscyplina i ład klasowy zależą od związków jakie zachodzą między czterema wzajemnie oddziałującymi na siebie czynnikami: 1. zachowaniami uczniów, 2. zachowaniami nauczyciela, 3. zachodzącymi w klasie szkolnej procesami grupowymi, 1 Błażej .Dobrze pojęta rola wychowawcy jest moim zdaniem rolą moderatora procesów grupowych w klasie.. Grupy formalne i nieformalne.. Ważną rolę odgrywają zasady, które powstały w wyniku wspólnej wymiany myśli, wspólnych doświadczeń i przeżyć, a zwłaszcza wspólnego wykonywania zadań, w tym też rozwiązywania różnego rodzaju problemów.Wychowawcza rola nauczyciela w klasie szkolnej, w której jest "Inny".. Metody te świetnie nadają się do zaangażowania całej klasy w aktywność, a także do przyczynienia się do lepszej integracji i komunikacji kolegów klasowych.. Jedną z najważniejszych cech grupy jest jej dynamiczny charakter.. Z obserwacji wynika, że wykorzystanie walorów wychowawczych tkwiących w klasie szkolnej jest nadal w naszym szkolnictwie niezadowalające.Grupowe forma pracy.. 3-cia osoba mo że obserwowa ć interakcje, które zachodz ą .. • Wsłucha ć si ę w głos klasy.. Można się nawet zastanawiać, czy nauka stanowi dla klasy szkolnej cel grupowy, gdyż, jak piszeO klasie szkolnej powinno mówić się, iż jest w tej chwili taka, a nie inna, ponieważ zachodzące w niej różnorodne procesy powodują ciągłe jej ewoluowanie.. Dorota Ekiert - Grabowska w swojej książce porusza bardzo istotny problem akceptacji w szkole.. Funkcja grupy w procesie socjalizacji.. Do pewnego wieku np. wśród chłopców dużą rolę odgrywa siła fizyczna, której hierarchia może przeistoczyć się w strukturę związaną z osiągnięciami w konkurencjach sportowych.. Niski prestiż w grupie rówieśniczej i niepowodzenia doświadczane w kontaktach z rówieśnikami mogą negatywnie wpływać na kształtowanie się obrazu własnej osoby.. Facylitacja społeczna.. W klasie szkolnej powstaje .W klasie szkolnej takie role, jak rola kolegi, członka klasy, członka samorządu klasowego, nieformalnego przywódcy grupy, ale także rola "kozła ofiarnego", rola ucznia, który za wszystkich odrabia lekcje i daje odpisywać itp.w całości poświęcona jest tematyce klasy szkolnej jako grupy rozumianej w kategoriach psychologii społecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt