Zasady cytowania cudzych

Pobierz

Wpiszcie informację, jak powoływać się na źródła z podręcznika s. 240.Te formy cytowania zaznaczane są przypisami, odnośnikami lub nazwiskiem autora.. O tym, czy mamy do czynienia z cytatem, czy już z powielaniem cudzego dzieła decydują kontekst i cel cytatu.Jak poprawnie cytować?. Poznaj zasady interpunkcji i .- Zasady cytowania cudzych tekstów - wiadomości z podręcznika + ćwiczenia z ćwiczeniówki.. Jak pisze Katarzyna Panfil z Instytutu Filologii Polskiej: Cytaty obejmujące więcej niż jedno zdanie należy oddzielić od tekstu głównego, zostawiając tzw. światło (czyli pusty wers) nad i pod przytaczanym fragmentem cudzej publikacji.1.. W publikacjach naukowych i technicznych cytaty powinny być zawsze jawne i z dokładnym wskazaniem źródła w formie przypisu.Dec 21, 2021Jest niezmiernie istotne, aby czytelnicy właściwie oznaczali źródła, z jakich korzystają.. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plInformacje na temat dopuszczalności cytatów znajdziecie w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 29, 34 i 35.. Najczęściej występujące sposoby użycia cudzych tekstów, to: a.Sposób cytowania literatury i sporządzania przypisów Cytat to słowa przytoczone dosłownie, zaczerpnięte z jakiegoś tekstu pisanego lub czyjejś wypowiedzi ustnej..

Cytowanie cudzych prac.

Użytkownikowi wolno "przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnienie .Zasady wykorzystywania cudzych utworów: .. Wolność cytowania służy realizacji idei .. a właściwie należałoby powiedzieć zasad oznaczania cytowanego utworu, w związku z licznymi występującymi w praktyce nieprawidłowościami nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zjawiska plagiatu.. Przygotować się do sprawdzianu ze zdania złożonego.. Cytowanie polega na: dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi przytoczeniu w formie parafrazy - omówienie, streszczenie, przedstawienie w formie syntetycznej, uogólnienie za pomocą własnych słów faktów naukowych lub wypowiedzi innych autorów.Cytowanie cudzych prac / plagiat.. 1.Zapoznaj się z informacjami na temat: • NOWA WIADOMOŚĆ- Cytat/ podręcznik str. 238 • NOWA WIADOMOŚC- Zasady cytowania cudzych tekstów/ str. 239 • NOWA WIADOMOŚĆ- Jak powoływać się na źródła/ podręcznik str.240 2..

Wtedy unikamy zarzutu plagiatowania cudzych treści.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj następujące ćw.. Moge sie w tym miejscu powoIaC na slowa Williama Szekspira: "Byé albo nie byt - otojest pytanie"; • przytaczany fragment naIeŽy ujaé w cudzyslów i - ješli jest to petne zdanie - poprzedzié go dwukropkiem, np.• cudzysłów i pytajnik — znak zapytania, jeśli odnosi się tylko do wyrażenia ujętego w cudzysłowy, możemy postawić przed zamykającym cudzysłowem.. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem "powołania".. Są to materiały, przeznaczone dla osób, które nie uczestniczyły w lekcji online (tym, którzy brali w niej udział, zostały4) zasady cytowania cudzych tekstów , 5.. Cytować można nie tylko dane zawarte w postaci tekstu, ale także zawarte w formie wykresu, schematu, rysunku czy tabeli.. W mojej ocenie nieprzypadkowo Umberto .Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Cytaty oznacza się cudzysłowem lub przytaczaUstawa nie wskazuje granic, w jakich można cytować cudzą twórczość.. Język polski - mgr B. Kwiatkowska .Dlatego warto sobie przypomnieć zasady cytowania.. Zasady poprawnego cytowania: cytowany fragment musi zostać odpowiednio opisany - należy podać imię i nazwisko twórcy oraz źródło; cytowany fragment utworu .Nie zapominaj o cudzysłowach Wszystkie - absolutnie wszystkie cytaty muszą być ujęte w cudzysłów i zaopatrzone w odnośniki bibliograficzne..

1,2,3,4 str. 82-83.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Unikaj cytowania dłuższych fragmentów Jeżeli mamy zamiar zacytować jakiś dłuższy fragment, zastanówmy się czy jest to naprawdę konieczne.Cytowanie piśmiennictwa - przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach.. W piśmiennictwie naukowym obowiązują ścisłe normy odnoszące się o zamieszczania cudzych tekstów w swoich pracach.. Wyobraźnia , Klasa 7 , NOWE Słowa na start!. Justyna Zandberg-Malec.. ZASADY CYTOWANIA CUDZYCH TEKSTÓW: zawsze podajemy autora cytowanych słów; przytaczany fragment należy ująć w cudzysłów i - jeśli jest to całe zdanie - poprzedzić go dwukropkiem, np. Mogę w tym.. jeśli cytujemy tylko część zdania, opuszczone słowa trzeba zastąpić wielokropkiem w nawiasie .Apr 21, 2021Zasady cytowania cudzych tekstów: zawsze podajemy autora cytowanych s}ów, np.. Najważniejszą jego funkcją jest funkcja cytowania: - W 2000 roku ukazała się książka pt. "Harry Potter i komnata tajemnic", która opowiada o przygodach czarodzieja.. Istnieje bowiem prawo cytatu, które pozwala na korzystanie z dzieł autorstwa innych osób nie tylko bez ich zgody, ale i bez ich wiedzy.. Cytat polega .Według ogólnej zasady, korzystanie z cudzych utworów wymaga zgody ich twórców - ale nie zawsze..

Nie ma nic złego w odwoływaniu się do cudzych utworów.

W praktyce utrwaliła się zasada, według której korzystanie z utworu na prawie cytatu jest możliwe, jeśli oba utwory pozostają w odpowiedniej proporcji.. Przeczytać "świteziankę" , "Dziady", "Stepy akermańskie" A. Mickiewicza oraz "Starego człowieka i morze" E. Hemingwaya.. Istotne jest jednak, aby robić to zgodnie z prawem i tzw. dobrymi obyczajami (etyką cytatu).. Jeśli ktoś przytacza fragment cudzego utworu, podając źródło i twórcę, ale wykracza poza granice dopuszczalnego.. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje się dwie metody korzystania z prac innych autorów: 1) Oznaczenie nazwiskiem autora i rokiem publikacji źródła oraz umieszczenie w cudzysłowie tekstu zapisanego w sposób identyczny jak w .- Wyodrębniania w tekście przytoczonych wyrazów, cudzych słów, fragmentów utworów, tytułów dzieł lub ich części.. Wtedy zdanie zamykamy kropką po cudzysłowie.. O tym w jaki sposób np. bloger może skorzystać z danego utworu decyduje szereg zasad.Cudzysłów i kursywa są bowiem zarezerwowane dla krótkich cytatów.. Każde odniesienie się do cudzych słów, opinii, tekstów musi być odnotowane z podaniem imienia (a przynajmniej jego skrótu) oraz pełnego nazwiska autora i opisem źródła - tak, by inna osoba mogła zweryfikować nasze informacje, dotrzeć do tych samych materiałów.. Aktualizacja: 06.09.2015 08:52 Publikacja: 06.09.2015 08:00.. Jeśli pytajnik odnosi się do całego wyrażenia, możemy użyć go po cudzysłowie (wtedy kropka nie jest już potrzebna).Zasady prawidłowego dokonywania cytatów są następujące: Jeśli ktoś przytacza fragment cudzego utworu, ale nie podaje źródła i twórcy, tak że odbiorca nie jest w stanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt