Opis zachowania uczniów w klasie

Pobierz

Dobrze funkcjonuje w sytuacjachOpis i analiza ucznia mającego trudności w nauce.. - jest samodzielny i potrafi się skupić.. Uczennica Julia T. i Tomasz M. znacznie wyróżnia się na tle klasy pod względem osiągnięć edukacyjnych.Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościUczeń: - potrafi korzystać z pomocy rówieśników.. Otaczają opieką Maksa, zawsze mu pomagają, toteż chłopiec czuje się w naszej klasie bezpiecznie i chętnie, systematycznie uczęszcza do szkoły.. Jesteśmy klasą, która uczy się nie źle.· Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.. - samodzielnie rozwiązuje problemy.. Aktywnie uczestniczymy również w życiu szkoły.. Z łatwością każdy nauczyciel przypomni sobie sytuacje, których nieZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: napisz o zachowaniu swojej klasy podczas przerw.Czym różni się ono od postępowania uczniów opisanego w utworze Jana TwardowskiegoW czasie zajęć w klasie VI SP jeden z uczniów, znowu nazwijmy go Maciuś, w głośny sposób zaczepia siedzących przed nim kolegów, przez co zakłóca przebieg lekcji.. 5.Agresja słowna lub fizyczna wobec innych osób (uczniów i osób dorosłych)..

Ocena z zachowania: wzorowa.

Dość zgodnie współdziała w zabawieDysfunkcje w rodzinach mają negatywny wpływ na zachowania uczniów: .. Są też uczniowie pragnący tak bardzo być w danej grupie rówieśniczej w klasie, że rezygnują z nauki, ambicji i dążeń, zmieniają swoje zachowanie, podporządkowując się zasadom przyjętym przez grupę.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach zewnętrznych ("Wielopolszczyzna, nasza mała ojczyzna.. "-Obecnie wychowywany jest przez rodzinę zastępczą, którą stanowi babcia i dziadek.. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU- UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI .. Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.. że Krzysiek był słabym uczniem w klasy III i .Wytrwale dąży do uzyskania starannego i oryginalnego wykonania prac.. Analiza dotyczy chłopca, obecnie ucznia klasy piątej szkoły podstawowej.. Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Uczeń ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach.. Jaka jest opinia kolegów i koleżanek na jego temat?Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 1..

W której jest klasie?

3.Celowe zniszczenie sprzętu szkolnego oraz wyposażenia szkoły.. Podczas zajęć ruchowych chętniej podejmuje zadania indywidualne.. 2.Kradzieże na terenie klasy, szkoły oraz w środowisku.. Pierwszą przyczyną zaburzeń zachowania uczniów oraz ich trudności i niepowodzeń nauce są uszkodzenia układu nerwowego, negatywne wpływy środowiskowo- wychowawcze i układy patogenne czynników biologiczno- społecznych.. 4.Uleganie nałogom.. Obserwacja ucznia z umiarkowana lub znaczną niepełnosprawnością może być prowadzona przez dłuższy okres czasu, np. przez 1 miesiąc od chwili przyjęcia ucznia do placówki, zanim zacznie się oceniać funkcjonowanie ucznia, z wykorzystaniem różnych .Dyscyplina w klasie szkolnej 6 być źródłem problemów z dyscypliną.. - zwykle jest skoncentrowany na wykonywanych czynnościach..

Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto:.. Informacja zwrotna w .. zasady dotyczące szkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz w sposób szczególny odnosiło się do oceniania w klasach I-III.O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.. Czworo uczniów prezentuje bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pozostali uczniowie średnie i słabe.. Chłopiec pochodzi z rodziny pełnej.Dane personalne ucznia; Jak się nazywa?. 6.Wulgarne .Zadania do realizacji przewidziane podczas nauki ucznia w klasach V-VI: - wychowawca klasy spotka się z matką chłopca, spróbuje uświadomić jej istotę problemu oraz nakłoni ją do aktywnych działań na rzecz dobra dziecka, - systematyczne kontakty matki z wychowawcą, - otoczenie chłopca szczególną opieką przez wszystkich nauczycieli,Ocenianie w klasach I-III w rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego .16 II.. polskiego, nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach.. W NAUCE CZYTANIA I PISANIA.. Przyjmuje podstawowe pozycje gimnastyczne.. - potrafi się skupić na dłużej.. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.Dziewczęta z naszej klasy są życzliwe i wrażliwe..

Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę ...

Po użyciu łagodniejszych metod uczeń nie zmienił swojego zachowania, więc postanowiłem pójść wzdłuż KPN i nasilić oddziaływanie, używając metody "Co - Jak".Czytaj również: Klasa była bez dzieci, bo rodzice się bali Wulgarny, arogancki i agresywny W liście do kuratorium, który również otrzymaliśmy, rodzice opisują zachowanie ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej w Sopocie, który skutecznie utrudnia prowadzenie lekcji.z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. Kiedy i gdzie się urodził?. Nauczyciel, myśląc o dyscyplinie w klasie, powinien bowiem brać pod uwagę zachowania uczniów, ale i własne postępowanie.. Potrafi na ogół dokonać właściwej oceny postępowania własnego i kolegów.. - stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy.Na ogół poprawnie odnosi się koleżanek i kolegów w klasie.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. - zawsze wytrwale pracuje, pomimo słabych efektów.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły.. x. Zapisz si .. ; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne .Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.Zachowania negatywne ucznia podlegające karze: 1.Konflikt z prawem rejestrowany przez policję.. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.. Uczniowie klasy III osiągnęli w tym roku szkolnym średnie wyniki, świadczą o tym miesięczne sprawdziany oraz wyniki diagnozy po klasie III.. Uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych.. Razem z klasą IIb przygotowaliśmy apel z okazji Święta Niepodległości.Zadania które należy zaliczyć do zadań opiekuńczych wychowawcy klasy to m.in.: - zwracanie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, - analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, - dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn .Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.. zawsze wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, naukowych i pozaszkolnych, jak i tych wynikających ze Statutu Szkolnego,; godnie, z oddaniem i pasją reprezentuje szkołę w obszarze między klasowym, międzyszkolnym, dzielnicowych .Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. Jak oceniają tego ucznia inni nauczyciele?. Z całą klasą potrafi zaśpiewać poznane piosenki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt