Podpisz na mapie cyframi podane poniżej rzeki

Pobierz

Zaznacz kropką na mapie i podpisz nazwami skrajne przylądki Afryki.. Wielkie Jezioro Nied źwiedzie: …….. Geografia, Operon, Gdynia 2010 Cyfra na mapie Nazwa niziny Litera na mapie Nazwa rzeki 1 A 2 BNa podstawie podanych informacji rozpoznaj krainy geograficzne Polski.. Wytworzyły się na nichPoniższy test składa się z 13 zadań.. Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Korzystając z podręcznika oraz atlasu geograficznego, wykonaj polecenia.a) Rozpoznaj pasy rzeźby terenu oznaczone na mapie cyframi oraz wybrane regiony geograficzne oznaczone literami.. a) A. Nysa Łużycka, B. Warta, C. Narew, D. San.. A. Rozpoznaj rzeki zaznaczone na mapie numerami od 1 do 6 i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca do tabeli.. Na podstawie atlasu geograficznego podpisz na mapie z zadania 1 miasta, jeziora i rzeki, których nazwy podano ponižej.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Nazwij gleby najbardziej urodzajne.2) Posługuj ąc si ę mapk ą odpowiedz, którymi małymi literami oznaczono na mapie Ameryki Północnej rzeki i jeziora: 1.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią nazwę krainy geograficznej wybraną z podanych.. Jezioro Huron: ….. Wpisz je obok cyfr, którymi te obiekty oznaczono na mapie.. Zadanie 22.2.. 58 Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.zaznacz kolorem czerwonym wymienione poniżej nazwy okręgów przemysłowych a kolorem niebieskim osrodków high-tech, obok wpisz państwo na którego terenie znajduje sie dany obiekt do tych dopisac panstwa: Petersburski - Genewa - a tu określic co to jest Zagłębie Ruhry M4 Corridor Turyn-Mediolan Górnośląski Valbonne Kempele Petersbruski Drezno Yorkshire GenewaA..

Na mapie oznaczono cyframi wybrane rzeki.

(0-2 pkt.). 0 - 4 p 1 2 3 4 5 0 - 2 pNa tej stronie znajdziesz zbiór map (takich jak np. mapa polityczna, mapa fizyczna, mapa stref roślinności, mapa gęstości zaludnienia, mapa występujących grup etnicznych, mapa stref klimatycznych, mapa surowców mineralnych, mapa podziału kolonii według krajów.Na mapie świata zaznaczono cyframi niziny (1, 2, 3, 4) i literami rzeki (A, B, C, D).. liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. Kraina powstała u ujścia Wisły z nanosów, które osadziła ta rzeka.. ZADANIE 12 (2 pkt) Spośród podanych poniżej zjawisk podkreśl cztery współcześnie występujące w Polsce: wzrost wskaźnika urodzeń.. Rzeka Kolorado: …….. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej.. Reforma 2019W załączniku sieć rzeczna Polski z podpisanymi rzekami.. SprawdŽ, czy znasz mapq!. Rzeki: Wisła, Odra, Warta, Bug, Narew Jeziora: Śniardwy, Mamry, Łebsko, Dąbie, Miedwie 21. Podaj nazwę, wskaż na mapie i wymień głębokość najgłębszego jeziora Polski..

poniżej, wykonaj polecenia.

(0 9) Korzystając z zamieszczonej mapy konturowej Polski wykonaj polecenie A - C.. Nazwa parku narodowego Rok ustano-wienia Rezerwat Biosfery UNESCO 1 Białowieski 19322.. C. Rdzenna ludność północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej to Kurpie / Słowińcy.. B. W ostatniej kolumnie tabeli wpisz znak "X" przy nazwach tych parków narodowych, które są Rezerwatami Biosfery UNESCO.. Załączniki:Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju.. podrównikowy wilgotny, okołobiegunowy, zwrotnikowy suchy, 3.. Na przeważającej części Niziny Mazowieckiej występuje krajobraz przemysłowy / rolniczy.. Zadanie 3.. Rozpoznaj niziny i rzeki zaznaczone na mapie i wpisz ich nazwy do tabeli w odpowiednim miejscu.. Zadanie 10Wpisz obok każdej z wymienionych religii nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Źródło: J. Kądziołka, Geografia.. c) Podpisz na mapie cyframi: 1 - wysp z najwyszym wulkanem Europy, 2 - łacuch górski z charakterystycznymi fieldami, 3 - nizin na platformie prekambryjskiej, 4 - krain o najwikszym skupisku jezior w Europie.Nr na mapie Nazwa parku Osobliwości przyrody 1 4 B. Podpisz na mapie cyframi parki narodowe: 5 - Wigierski, 6 - Wielkopolski, 7 - Poleski, 8 - Ojcowski..

Poprawne odpowiedzi przedstawiono na poniższej mapie.

B. W ostatniej kolumnie tabeli wpisz znak "X" przy nazwach tych parków narodowych, które są Rezerwatami Biosfery UNESCO.. Zadanie 2.. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego - literę F. 0-2 p. a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate.B.. Tatry • Karkonosze • Pojezierze Mazurskie • Żuławy Wiślane • Nizina Szczecińska 15.1.. A - rzeka Murray B - Zatoka Karpentaria C - Nizina Nullarbor D - jezioro Eyre E - półwysep Jork F - Tasmania G - Wielka Zatoka Australijska H - Wielkie Góry Wododziałowe b) Zakreskuj na mapie konturowej Australii obszar występowania strefy klimatów równikowych.. Kontynent: WyŽyna: Pólwysep: Nizina: Wyspa: Na mapie z zadania 1 zaznacz kólkiem položenie Polski.. nadumieralność mężczyzn74.. Hańcza - 108,5 m 22.. Rzeka Jukon: …….. Poprawne odpowiedzi zaznaczono w poniższej .A.. Wybierz właściwe spośród podanych nazw.. Liczbami podanymi w pierwszej kolumnie tabeli podpisz na mapie znaczki lokalizacji parków narodowych w Polsce.. wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Na mapie oznaczono cyframi wybrane rzeki.. Rysunek przedstawia piętrowość roślinności w Tatrach.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E C - 52°51'N, 14°07'E D - 49°00'N, 22°51'E b) Oblicz rozciągłość równoleżnikową Polski.Obok dat rocznych ( zapisanych cyframi arabskimi) wpisz odpowiedni wiek ( zapisany cyframi rzymskimi)..

- Polskie rzeki.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV, WSiP, Warszawa 1996.. - Mapa rzek polskich.. Wyjaśnij, czy gleby bagienne są przydatne rolniczo, gdzie je spotykamy najczęściej.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.. Szkoła branżowa I stopnia.. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane z poniższej tabeli.. - Sieć hydrologiczna Polski, rzeki główne, dopływy.. Na północny zachód od Warszawy rozciąga się malownicza Puszcza Piska / Kampinoska.. Pomorskim E. topnienie lądolodu B. w zachodniej D. Mazurskim F. duża liczba rzek 69 Na mapie pasa pojezierzy zaznaczono trzy obiekty występujące na Pojezierzu Mazurskim.. Zaznacz i podpisz na osi chronologicznej rok 2011, rok 1025 oraz datę .. Małopolska, Mazury, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy - wymienione nazwy oznaczają: ( 1 pkt) a) krainy geograficzno-historyczne w Polsce b) województwa w Polsce c .a) Podpisz na mapie konturowej literami wymienione obiekty geograficzne.. Uzupełnij tabelę.b)Oznacz i podpisz na mapie miejscowość, w której mieszkasz.. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki obrazujące kierunek wiania monsunu letniego.d.. (zdj wyżej).Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów.. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. Podpisz cyframi na mapie powyżej wymienione wyspy i wpisz ich przynależność państwową: 1 - Komory - należą do …………………………………….,19 A. we wschodniej C. Gdañsk Warszawa Kraków .1.. Rzeka Missisipi: …….. Na poniższej mapie oznaczono podane rzeki: Odpowiedź na zadanie z Geografia 1. e. Podkreśl nazwy tych przylądków, na których Słońce może górować w zenicie.. D. Plandowska, J. Siembida, Z. Zaniewicz, Matura 2012.. Liczbami podanymi w pierwszej kolumnie tabeli podpisz na mapie znaczki lokalizacji parków narodowych w Polsce.. 50°52'N, 24°09'Eb) Zaznacz na mapie fragment azjatyckiego wybrzea Morza Czarnego (pocignij długopisem wzdłu linii brzegowej).. Zaznacz zestaw, w którym podano ich nazwy zgodnie z oznaczeniem na mapie.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E.1) Na mapie Europy rozpoznaj zaznaczone cyframi rzeki i wpisz odpowiednio ich nazwy obok cyfr: Rzeki: 1.. Następnie podaj charakterystyczną dla tego typu klimatu cechę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt